About the teaching

Life is beautiful.
Život je krásný.

We cannot see this because there is a storm in our heads and hearts.
 Toto nevidíme, protože máme bouři
v našich hlavách a srdcích.

All we see is debris flying in the wind.
Vše, co vidíme, jsou trosky létající ve větru.

Meditation stops the storm.
Meditace zastaví bouři.

Then we see clearly.
Pak vidíme jasně.

Knees down.
Kolena dolů.

This straightens your back.
Toto narovná záda.

Now you can relax your muscles.
Teď je možné uvolnit svaly.

Eyes shut or out of focus.
Oči zavřené nebo rozostřené.

When you breathe in, your stomach falls down and out.
Když nadechneme, žaludek padá dolů a ven.

When your stomach returns, you breathe out. Very gently.
Když se žaludek vrátí, vydechneme.
Velmi jemně.

Your mind watches this breathing.
Naše mysl sleduje toto dýchání.

When an idea comes, wait.
Když přijde nápad, počkáme.

Do not try to squash the idea.
Nesnažme se nápad potlačit.

 Do not follow the idea.
Nesledujeme nápad.

 Just wait.
Jen čekáme.

When the idea goes, watch the breathing again.
Když myšlenka odejde, sledujeme dýchání znovu.

When you have a moment without ideas, smile.
Až máme chvilku bez nápadů, úsměv, prosím.

The storm has stopped.
Bouře se zastavila.

You can see clearly.
Vidíme jasně.