Lineage


Buddha
 Mahakasyapa
Ananda
Sanavasa
Upagupta
Dhritaka
Michaka
Vasumitra
Buddhanandi
Buddhamitra
Parsva
Punyayasas
Bodhisattva Asvaghosa
Kapimala
Bodhisattva Nagarjuna
Kanadeva
Rahulata
Sanghanandi
Sanghayasas
Kumarata
Jayata
Vasubandhu
Manura (Manorhita/Manorhata)
Haklenayasas
Sinha
Vasiastia (Vasi-Asita)
Punyamitra
Prajnatara
Bodhidharma (d.535)
Shen-guang Hui-ke (487-593)
Seng-can (d.606)
Dong-shan Dao-xin (580-651)
Huang-mei Hong-ren (602-675)
Hui-neng (638-713)
Nan-yue Huai-rang (677-744)
Ma-zu Dao-yi (709-788)
Bai-zhang Huai-hai (750-814)
Huang-bo Xi-yun (d.850)
Lin-ji (Rinzai) (d.866)
Xing-hua Cun-jiang (830-888)
Nan-yuan Hui-yong (d.952)
Feng-xue Yan-zhao (896-973)
Shou-shan Sheng-nian (926-993)
Fen-yang Shan-zhao (947-1024)
Shi-shuang Chu-yuan (986-1039)
Yang-qi Fang-Hui (992-1049)
Bai-yun Shou-duan (1025-1072)
Wu-zu Fa-yan (1024-1104)
Huan-wu Ke-qin (1063-1135)
Hu-qiu Shao-long (1077-1136)
Ying-an Tan-hua (1103-1163)
Mi-an Xian-jie (1118-1186)
Po-an Zu-xian (1136-1211)
Wu-zhun Shi-fan (1174-1249)
Jing-ci Miao-lun (1201-1261)
Rui-yan Wen-bao (d.1335)
Hua-ding Xian-du (1265-1334)
Fu-lin Zhi-du (1304-1370)
Gu-zhuo Chang-jun
Wu-ji Ming-wu
Tai-gang-cheng
Yi-feng-ning (d.1491)
Tian-mu Bao-fang-jin
Ye-weng Hui-xiao
Wu-qu Ru-kong (1491-1580)
Wu-huan Xing-chong (1540-1611)
Xing-shan Hui-guang (1576-1620)
Pu-ming De-yong (1587-1642)
Gao-an Yuan-qing
Ben-zhi Ming-jue
Zi-bo Zhen-ke (1543-1603)
Duan-xu Ru-hong
Chun-jie Xing-kui
Ci-yun Hai-jun
Zhi-sheng Ji-wen
Duan-yuan Zhao-hua
Qi-an Pu-ming
Tao-qiao Tong-sheng
Wu-xiu Xin-kong
Hong-hua Yuan-wu
Xiang-qing Guang-song
Shou-dao Xu-xian
Zheng-yue Ben-chao
Yong-chang Jue-shen
Fang-lai Chang-yuan
Huo-wu Long-can
Wei-chao Neng-can
Qi-liang Ren-fan
Miao-lian Sheng-hua
Ding-feng Guo-cheng
Shan-ci Chang-kai
Hsu Yun (1840-1959)
Wei-miao Jy-din (1917 - 2003)
Chuan-zhi 
Koro Kaisan Miles
Kaishin Inshu  (Michael Pockley)
/                                                                        \
Bright Moon Warm Fire  (Hugh Flint)   Voice of Still Water (Ed Rowe)             Taiko Shoho  (Nick Crowther-Wilton) 
          (Ed has a great website.)